TIDAMember Registration

ใบสมัครสมาชิก/ต่ออายุสมาชิกภาพ

สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทยวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย

(โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วนและทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

สมัครสมาชิกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย

ต่ออายุสมาชิกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย

1. ประเภทสมาชิก
สมาชิกสมทบ [?]
สมาชิกสามัญบุคคล [?]
สมาชิกวิสามัญบุคคล [?]
สมาชิกสามัญนิติบุคคล [?]
สมาชิกวิสามัญนิติบุคคล [?]

2. ข้อมูลส่วนตัว

2.1 ชื่อ-นามสกุล
นาย
นางสาว
นาง
2.2 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr.
Miss
Mrs.
2.3 เพศ
ชาย
หญิง
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา
2.4 เกิดวันที่
อายุ ปี
2.5 บัตรประจำตัวประชาชน
ออกให้โดย
วันหมดอายุ
สถานะภาพ
สมรส
โสด

3. ข้อมูลการติดต่อ

3.1 ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้

ที่อยู่
โทรศัพท์
3.2 ที่อยู่ที่ทำงาน ชื่อที่ทำงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์
3.3 โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
3.4 โทรสาร
ที่อยู่อีเมล์
3.5 สถานที่ที่ต้องการให้ติดต่อ / ส่งเอกสาร
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่ทำงาน

4. ข้อมูลคุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิ
สาขา
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบการศึกษา

5. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสมาชิกและค่าบำรุง

ประเภทสมาชิก
ค่าบำรุงสมาชิกทุก 2 ปี
สมทบ
ยกเว้น
สามัญบุคคล
500 บาท
วิสามัญบุคคล
1,000 บาท
สามัญนิติบุคลล
3,000 บาท
วิสามัญนิติบุคคล
5,000 บาท